Vedtægter for centerrådene

på Syddjurs kommunes Trænings – og aktivitetscentre.

 

 

Formål:

Centerrådet fungerer som det styrende organ for de åbne aktiviteter på hver af

de 8 centre i Syddjurs kommune.

Centerrådet fungerer som talerør for centerets brugere.

Centerrådet arbejder for at skabe et miljø, hvor der i videst mulige omfang tages hensyn til den enkelte brugers ønsker, behov og interesser for aktiviteter og fællesskab.

Centerrådet arbejder for at sikre, at den vedtagne politik for åbne aktiviteter tilknyttet ældrecentrene efterleves.

Politikken har karakter af et sæt etiske leveregler, som er baseret på kommunens værdigrundlag vedr. Åbenhed, Udvikling, Respekt og Kvalitet.

 

 

Sammensætning:

Centerrådet består af 5 - 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Koordinator for områdets frivillighedsindsats, samt daglig ansvarlige er fødte medlemmer. Lederen for det vedligeholdende  trænings – og aktivitetsområde deltager i videst mulige omfang i  centerrådets møder. Centerrådet kan vælge at lade suppleanterne deltage i møderne, disse har taleret men ikke stemmeret.

 

Opgaver og kompetence

Rådet koordinerer ønsker og behov for åben center aktiviteter blandt lokalområdets pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister.

Rådet medvirker til at igangsætte aktiviteter og fremme den frivillige indsats på centret bla. gennem læring – og ud fra princippet Ældre hjælper ældre.

Rådet koordinerer initiativer og aktiviteter på tværs af interesser og grupper.

Rådet medvirker i udarbejdelse af retningslinjer vedr. lokaleanvendelse og brug af redskaber o. lign. indenfor rammerne af åben center aktiviteter.

 

 

Valgforhold

Stk. 1 Ved hvert trænings – og aktivitetscenter vælges et centerråd, og valget sker ved direkte valg.

Valget foregår hvert år i august/september. Ramme omkring valget, opstilling og selve valgets afvikling aftales decentralt på de enkelte centre.

Centerrådet og personale indkalder i samarbejde – senest 3 uger før - til valg via lokalaviser og evt. andre relevante steder.

Stk. 2 På valgdagen præsenteres kandidaterne for de stemmeberettigede.

Stk.3  Stemmeberettigede og valgbare er alle personer på 60 år og derover, samt førtidspensionister. Såfremt at en stemmeberettiget er forhindret i at møde frem på valgdagen, kan der afgives stemme via fuldmagt.

Desuden skal man være fast bosiddende i det lokalområde, som er tilknyttet centret.

Stk. 4  Såfremt en kandidat ikke har mulighed for at deltage i valgmødet, kan vedkommende give en skriftlig tilkendegivelse til centerrådet eller personalet.

Stk. 5  Valgperioden er på 2 år. Halvdelen af centerrådet vælges hvert andet år. Det første år et lige antal.

Suppleanterne vælges for 1 år.

Stk.6 Ved afstemning opføres de opstillede på stemmesedlen i alfabetisk orden. Efter afstemningen bliver de opstillede valgt efter flest stemmer og de  hhv. 2, 3 eller 4  første  ( alt efter rådets størrelse )  er valgt direkte som centerråds medlemmer de næste 2 er valgt som suppleanter. Lokalt kan aftales at valget kan deles i to dele – valg af medlemmer og valg af suppleanter.

På det nyvalgte centerråds første møde konstituerer rådet sig med formand og næstformand, og fastsætter dato for næste centerrådsmøde.

 

 

Mødevirksomhed og arbejdsform

Der afholdes faste møder kvartalsvis og/eller efter behov.

Formanden og koordinator er ansvarlige for mødeindkaldelse, som fremsendes senest 8 dage før mødet. Koordinator eller daglig ansvarlige er referent, med mindre andet aftales.

Suppleanterne deltager ikke fast i møderne, men kan indkaldes efter behov, og orienteres i øvrigt via mødereferater.

 

Hvert centerråd vælger 2 repræsentanter, som deltager 2 g. årligt på møder sammen med 2 repræsentanter fra hvert af de andre centerråd.

På disse halvårlige møder arbejdes  der eks. med:

  • Samarbejde på tværs af centrene, eks. fællesarrangementer.
  • Kursusvirksomhed for frivillige
  • Formidling omkring frivillighed
  • Fastholde og udvikle konceptet Ældre hjælper ældre.
  • Økonomi

På de 2 halvårlige møde imellem centerrådene deltager også centerleder og koordinatorer, samt evt. andre ledere fra Ældre og Sundhed efter behov.

 

Økonomi

Centerrådet skal i henhold til den vedtagne frivillighedspolitik afstikke retningslinjer for fordeling af omsorgsmidlerne i det respektive område.

Centerrådet er bla. medansvarlig for at der er ajourført liste over hvem der kan få del i omsorgsmidlerne.

 

 

Opløsning :

 

Såfremt et centerrådet bliver nedlagt og aktiviteterne stopper, overlades det til det siddende centerråd at træffe afgørelse om anvendelsen af eventuelle økonomiske midler og andre aktiver, dog skal disse  gives til sociale formål, der særligt kommer pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

 

 

 

Aktivitetscenter Vikingegården  Bugtrupvej 16  8560  Kolind

Webshop fra e-hjemmeside.dk